Phát triển kinh tế

Ban Phát triển Kinh tế của Thành phố Haltom tồn tại để tăng cường phát triển cộng đồng trong thành phố. Điều này bao gồm cả việc khuyến khích mọi người và doanh nghiệp chuyển đến Thành phố Haltom.

ƯU ĐÃI KINH DOANH

Tập đoàn Phát triển Kinh tế có nhiều nguồn lực sẵn có dành cho các doanh nghiệp tiềm năng đang tìm kiếm một nơi ở Thành phố Haltom để gọi là nhà. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng liên hệ với Trợ lý Giám đốc Thành phố Rex Phelps qua e-mail hay gọi điện thoại 817-222-7745.

Chương trình Miễn thuế Thành phố Haltom miễn trừ giá trị của các cải tiến trong vòng 10 năm đối với việc xây dựng cơ sở mới hoặc để mở rộng / hiện đại hóa thực sự của cơ sở hiện có. Khoản đầu tư phải là 2.5 triệu đô la và tạo ra và duy trì 10 công việc toàn thời gian mới.