Khuyến khích kinh doanh

Tập đoàn Phát triển Kinh tế có nhiều nguồn lực sẵn có dành cho các doanh nghiệp tiềm năng đang tìm kiếm một nơi ở Thành phố Haltom để gọi là nhà. Vui lòng liên hệ với Trợ lý Giám đốc Thành phố Rex Phelps bằng cách sử dụng liên hệ với hình thức hoặc qua điện thoại theo số 817-222-7745 nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào.

Chương trình Miễn thuế Thành phố Haltom miễn trừ giá trị của các cải tiến trong vòng 10 năm đối với việc xây dựng cơ sở mới hoặc để mở rộng / hiện đại hóa thực sự của cơ sở hiện có. Khoản đầu tư phải là 2.5 triệu đô la và tạo ra và duy trì 10 công việc toàn thời gian mới.