Bạn bè của Thư viện Công cộng Thành phố Haltom

Những người bạn của Thư viện Công cộng Thành phố Haltom là những người cũng như bạn, cam kết xây dựng một thư viện công cộng chất lượng, hướng tới cộng đồng.