Các lớp học GED

Thư viện công cộng thành phố Haltom hiện đang không tổ chức các lớp GED. Một số lớp GED đang được tổ chức ảo (Zoom). Để biết thông tin vui lòng gọi hoặc truy cập: