Mẫu thuế IRS

Các mẫu thuế IRS cơ bản có sẵn tại Thư viện Thành phố Haltom trong mùa thuế. Bạn cũng có thể nhận được thư của tôi bằng cách truy cập Trang Biểu mẫu và Ấn bản của IRS.

Trang web của Sở Thuế vụ đã được liên kết trước đó. Bản in (đen trắng) từ máy in của Thư viện là 10 xu một trang.