CITY OF HALTOM CITY  5024 Broadway Ave. Haltom City, Texas 76117 817-222-7700

2021 Báo cáo chất lượng nước

Báo cáo năm 2021 dựa trên dữ liệu năm 2020

Báo cáo Chất lượng Nước của Thành phố Haltom năm 2021, dựa trên dữ liệu 2020, có sẵn để tải xuống ở định dạng PDF bên dưới.

 

Haltom City Public Works logo
Công trình công cộng
Trung tâm Dịch vụ Thành phố
4200 Hollis St.
Thành phố Haltom, TX 76111
Thứ hai thứ sáu
8: 00 sáng - 4: 30 chiều
Thông tin
817-834-9036
Sau giờ. Trường hợp khẩn cấp
817-222-7000

Gửi email cho nhân viên

  • 5024 Broadway Ave.
  • Thành phố Haltom, Texas 76117
  • 817-222-7700