Cơ quan đăng ký hỗ trợ khẩn cấp của Bang Texas (STEAR)

Bang Texas cung cấp tùy chọn đăng ký với chương trình Đăng ký Hỗ trợ Khẩn cấp (STEAR) của Bang Texas, một cơ quan đăng ký miễn phí cung cấp cho những người lập kế hoạch quản lý và ứng phó khẩn cấp tại địa phương thông tin liên quan đến nhu cầu của bạn trong trường hợp khẩn cấp.

Ai nên đăng ký

 • Người khuyết tật
 • Những người mỏng manh về mặt y tế
 • Những người có nhu cầu chức năng như:
  • Khả năng di chuyển hạn chế
  • Rào cản giao tiếp
  • Yêu cầu hỗ trợ y tế bổ sung trong trường hợp khẩn cấp
  • Yêu cầu hỗ trợ chăm sóc cá nhân
  • Những người cần hỗ trợ vận chuyển

Đăng ký trực tuyến hoặc qua điện thoại bằng cách gọi 211.

Đăng ký trong STEAR không đảm bảo bạn sẽ nhận được một dịch vụ cụ thể trong trường hợp khẩn cấp.