Phí thành viên

Trung tâm giải trí thành phố Haltom

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào, vui lòng gọi cho Trung tâm Giải trí theo số 817-222-7171. Tỷ lệ thành viên cho người cư trú và người không cư trú được liệt kê như sau:

  • Chi phí thẻ ghi âm
    • Cư dân: $5/năm
    • Người không cư trú: $50/năm