Thẻ ID Trung tâm Giải trí

Thẻ ID có giá $5 mỗi năm cho cư dân Thành phố Haltom. Trẻ em dưới 16 tuổi phải có cha mẹ hoặc người giám hộ đi cùng để đăng ký CMND. Để biết thông tin xin vui lòng gọi cho Công viên và Giải trí Thành phố Haltom theo số 817-222-7171.