Đập đá

Dịch vụ Động vật Thành phố Haltom thu phí đối với động vật được nhặt và nuôi tại cơ sở của họ.

Phí giam giữ đối với động vật chưa được tiêu diệt hoặc tiêu diệt như sau:

  • $ 30 cho lần đầu tiên nhặt được con vật
  • $ 60 cho lần thứ hai
  • $ 100 cho lần thứ ba

Phí giam giữ đối với động vật đã bị giết hoặc giết chết như sau:

  • $ 15 cho lần đầu tiên nhặt được con vật
  • $ 30 cho lần thứ hai
  • $ 60 cho lần thứ ba

Việc khử trùng bắt buộc được thực hiện sau lần thứ hai con vật được đón về trong khoảng thời gian 12 tháng. Phí nội trú $10 mỗi ngày áp dụng cho tất cả động vật bị giam giữ tại nơi trú ẩn.