Tóm lược Phúc lợi Nhân viên

Nếu có thắc mắc về các phúc lợi do Thành phố cung cấp, vui lòng gửi tới Phòng Nhân sự theo số 817-222-7742.

Những lợi ích được vạch ra ở đây chỉ nhằm mục đích tóm tắt. Tất cả các phúc lợi được quản lý theo các văn kiện kế hoạch cụ thể và / hoặc các chính sách và thủ tục của Thành phố.

Bảo hiểm y tế có sẵn thông qua Aetna. Nhân viên được cung cấp gói PPO cung cấp các lợi ích trong mạng và ngoài mạng. Thành phố chi trả 100% chi phí cho người lao động tham gia kế hoạch. Bảo hiểm phụ thuộc cũng có sẵn và Thành phố đóng góp 55% cho bảo hiểm phụ thuộc. Bảo hiểm y tế bắt đầu sau 30 ngày làm việc.