Thông tin về vùng ngập lụt của FEMA

Bảo vệ gia đình và ngôi nhà của bạn khỏi nguy cơ lũ lụt. Các liên kết sau chứa thông tin về nguy cơ lũ lụt, an toàn lũ lụt và các thông tin quan trọng khác mà bạn muốn biết:

Để biết thông tin về các Yêu cầu Xây dựng của Thành phố Haltom trong Khu vực có Nguy cơ Lũ lụt Đặc biệt và Thủ tục Thay đổi Bản đồ

Cần thêm thông tin về vùng lũ? Gửi yêu cầu bằng cách tải xuống và điền vào Yêu cầu thông tin vùng lũ (PDF).

 • Chứng chỉ Độ cao của FEMA (PDF)
  Thành phố Haltom yêu cầu khu dân cư các tòa nhà trong vùng ngập lũ được nâng lên từ 2 feet đến 0 inch so với độ cao lũ cơ bản. Biểu mẫu này phải được điền và nộp cho Công trình Công cộng Thành phố Haltom trước khi nhận được giấy chứng nhận cư trú.
 • Giấy phép phát triển vùng ngập lũ (PDF)
  Tất cả hoạt động phát triển và xây dựng diễn ra trong khu vực có nguy cơ lũ lụt đặc biệt của FEMA phải xin giấy phép phát triển vùng ngập trước khi xây dựng. Hãy liên hệ với Người quản lý vùng lũ nếu có thắc mắc về cách điền đơn xin giấy phép này.
 • Chứng chỉ chống lũ - Công trình phi dân cư (PDF)
  Thành phố Haltom yêu cầu tòa nhà phi dân cư trong vùng ngập lũ được nâng cao hơn mực nước lũ cơ bản từ 2 feet đến 0 inch hoặc được chống ngập cao hơn mực nước lũ cơ sở từ 1 foot đến 0 inch. (Các) mẫu đơn áp dụng phải được điền và nộp cho Cơ quan Công trình Công cộng Thành phố Haltom trước khi nhận được giấy chứng nhận cư trú.
 • Chứng nhận không tăng (PDF)
  Tất cả hoạt động phát triển trong Đường ngăn lũ của FEMA phải được kỹ sư chuyên nghiệp đã đăng ký xác nhận rằng việc phát triển hoặc xây dựng được đề xuất sẽ không làm tăng cao độ lũ cơ sở. Biểu mẫu sau đây phải được nộp cho các công trình công cộng của Thành phố Haltom cùng với Đơn xin Giấy phép Phát triển Vùng ngập lụt.