Lập kế hoạch & Biểu mẫu Kiểm tra

Giấy phép & Ứng dụng

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào, vui lòng liên hệ với Phòng Kế hoạch & Phát triển Cộng đồng tại 817-222-7730.

Bạn cũng có thể gửi đơn xin giấy phép bằng cách truy cập cổng thông tin giấy phép trực tuyến.

Mẫu lập kế hoạch

Mẫu kiểm tra

Thông báo về Giấy phép Đăng ký Tạm thời

Có hiệu lực từ ngày 9 tháng 2020 năm XNUMX, các Biển báo Tạm thời lại hoạt động trở lại không cần phải có giấy phép. Điều này sẽ vẫn có hiệu lực cho đến khi có thông báo mới.