Thành viên MedStar Saver

Chăm sóc sức khỏe di động MedStarTư cách thành viên MedStar Saver dành cho bất kỳ ai sống hoặc làm việc tại Khu dịch vụ MedStar. Đối với $ 69 / năm (có bảo hiểm), toàn bộ hộ gia đình của bạn sẽ được cung cấp dịch vụ vận chuyển khẩn cấp không giới hạn cho cả năm của tư cách thành viên tích cực của bạn. Thành viên bao gồm bất kỳ ai thường trú trong hộ gia đình của bạn và được bao gồm trong đơn đăng ký hàng năm của bạn. Tỷ lệ hàng năm cho những người không có bảo hiểm là $ 110.

Thông tin thêm, cùng với đơn đăng ký, có thể được tìm thấy tại Trang web MedStar.