Hồ sơ cảnh sát

Đơn vị Hồ sơ của Sở Cảnh sát bao gồm ba nhân viên hồ sơ dân sự và một sĩ quan cảnh sát, tất cả đều báo cáo cho Hạ sĩ Tiêu chuẩn Nghề nghiệp. Nhân viên phục vụ như nhân viên lễ tân trong giờ làm việc để trả lời điện thoại và hỗ trợ khách hàng ở sảnh, trong khi các nhân viên lưu trữ tất cả các hồ sơ chính thức của Sở Cảnh sát, xử lý tất cả các giấy phép báo động trộm và Police Department records requests.

Biểu phí

Thẻ tín dụng Không Được chấp nhận

Loại phương tiệnPhí
Báo cáo tai nạn$6
Bản sao có chứngthêm $ 5
Báo cáo sự cố$4
Bản sao có chứngthêm $ 5
Các bản sao khác trên mỗi trang trên 10 trang$ .10
CD$1
DVD$3
Phí nghiên cứu - mỗi giờ$15
Giấy phép Sự kiện Đặc biệt - mỗi sự kiện$40


Giấy phép cảnh báoPhí
Khu dân cư$25
Phòng xông hơi hồng ngoại thương mại$50
Phản ứng báo sai *$50