Ủy ban Tư vấn Động vật

Mục đích của Ủy ban Tư vấn Động vật là hỗ trợ thành phố tuân thủ các yêu cầu của VTCA, Quy tắc Sức khỏe và An toàn ch. 823, quy định hoạt động của các trại động vật của chính quyền địa phương.

Chương trình nghị sự & phút

Chương trình nghị sự có sẵn trước các cuộc họp. Biên bản có sẵn sau khi phê duyệt.

Xem các chương trình nghị sự và biên bản gần đây nhất

Thành viên được bổ nhiệm

  • Bob Watkins, Chủ tịch
  • Peggy Brown-Aguilar, Phó Chủ tịch, Tổ chức Phúc lợi Động vật
  • William Anderson, DVM, Bác sĩ thú y
  • Dario Juarez, Thành viên công dân
  • Jose Morales, Hoạt động hàng ngày
  • Eric Morris, Người liên hệ Hội đồng, Quan chức Thành phố
  • Jana Kristofek, Người thay thế
  • Liên hệ Hội đồng - Eric Morris