Gợi ý

Có thể gửi trực tiếp mẫu đơn biện hộ hoặc gửi qua đường bưu điện đến:

Tòa án thành phố Haltom City
5024 Broadway Ave.
Thành phố Haltom, TX 76117

Xem và tải xuống Mẫu bào chữa (PDF).