Ban Làm đẹp

Ban Làm đẹp Thành phố Haltom đề ra các chương trình để cải thiện chất lượng cuộc sống ở Thành phố Haltom bằng cách thu hút người dân tham gia vào các nỗ lực dọn dẹp, làm đẹp và phục hồi, khuyến khích phát triển kinh tế bằng cách làm cho cộng đồng trở thành một nơi tốt hơn để sống và làm việc.

Các vị trí được Hội đồng thành phố chỉ định.

Các cuộc họp

Chương trình nghị sự & phút

Chương trình nghị sự được đăng 72 giờ trước cuộc họp. Biên bản có sẵn sau khi phê duyệt.

Xem các chương trình nghị sự và biên bản gần đây nhất

Thành viên được bổ nhiệm

  • Đặt 1 - Andreé Lemaster
  • Nơi 2 - Toni Holmes
  • Đặt 3 - Ella Patterson
  • Vị trí 4 - Craig Massie
  • Nơi 5 - Chặn Birdi
  • Vị trí 6 - Cameron Scott
  • Vị trí 7 - Denise Ford
  • Vị trí 8 - Kathryn Gunter
  • Hội đồng liên hệ - Susan Soule