Quyền lợi của bạn

Bạn được đảm bảo một số quyền khi xuất hiện trước Tòa án thành phố Haltom City.

Mức tiền phạt mà tòa án đánh giá chỉ được xác định dựa trên các tình tiết và tình tiết của vụ án. Các tình tiết giảm nhẹ có thể giảm tiền phạt, ngay cả khi bạn có tội. Mặt khác, tình tiết tăng nặng có thể tăng mức phạt tiền.

Mức phạt tối đa đối với hầu hết các vi phạm giao thông của Tòa án Thành phố là $200; đối với vi phạm hình sự của Tòa án Thành phố: $500; đối với các vi phạm pháp lệnh của thành phố liên quan đến sức khỏe, an toàn, hỏa hoạn và phân vùng: $2,000; và đối với các vi phạm pháp lệnh khác của thành phố: $500.