Tỷ lệ từ chối Thương mại

Tỷ lệ rác thải thương mại được xác lập bằng hợp đồng với nhà thu gom rác thải của thành phố, Waste Connections.

Để biết danh sách tỷ lệ rác thải thương mại, hãy liên hệ với Waste Connections, nhà thầu thu gom rác/tái chế của thành phố. Số của họ là 817-222-2221.