Ủy ban Dịch vụ Dân sự

Ủy ban Dịch vụ Dân sự đóng vai trò là hội đồng kháng cáo đối với các nhân viên tuyên thệ bị đình chỉ hoặc bị khiếu nại, hoạt động theo thẩm quyền của Điều XI của Hiến chương Thành phố. Năm thành viên và hai người dự khuyết có nhiệm kỳ hai năm.

Các cuộc họp

Ủy ban Dịch vụ Dân sự họp trên cơ sở khi cần thiết.

Chương trình nghị sự & phút

Chương trình nghị sự có sẵn trước các cuộc họp. Biên bản có sẵn sau khi phê duyệt.

Xem các chương trình nghị sự và biên bản gần đây nhất

Thành viên được bổ nhiệm

  • Đặt 1 - Kay Roemmich
  • Vị trí 2 - Jonathan D. Thomas, Phó chủ tịch
  • Vị trí 3 - Dario Juarez
  • Địa điểm 4 - Elizabeth Dunbar
  • Vị trí 5 - Lisa Mais
  • Thay thế - Aaron Betts
  • Người Thay Thế - Lauryn E Plumbley
  • Giám đốc Dịch vụ Dân sự - Dan Dennis