Phòng Kiểm soát và Phòng chống tội phạm

Mục đích chính của Phòng kiểm soát và ngăn ngừa tội phạm gồm bảy thành viên (CCPD) là đấu tranh và ngăn ngừa tội phạm trong thành phố Haltom. CCPC quản lý chi tiêu của một khoản thuế tội phạm ¼ phần trăm đã được các cử tri chấp thuận tại 1995. Hội đồng quản trị có trách nhiệm lắp ráp một ngân sách cho mỗi năm tài chính.

Các vị trí được Hội đồng thành phố chỉ định.

Các cuộc họp

Quận Phòng chống & Kiểm soát Tội phạm họp khi cần thiết.

Chương trình nghị sự & phút

Chương trình nghị sự có sẵn trước các cuộc họp. Biên bản có sẵn sau khi phê duyệt.

Xem các chương trình nghị sự và biên bản gần đây nhất

Thành viên được bổ nhiệm

  • Địa điểm 1 - Trenton Tidwell
  • Nơi 2 - Walter Grow
  • Vị trí 3 - Joe Freitas
  • Nơi 4 - Beverly Henson
  • Đặt 5 - Jana Kristofek
  • Nơi 6 - Layla Caraway
  • Vị trí 7 - Suzanne Norris
  • Liên hệ Hội đồng - Kyle Hantz