Ban Dịch vụ Hỏa hoạn

Các thành viên của Hội đồng Dịch vụ Chữa cháy làm việc để cải thiện an toàn hỏa hoạn bằng cách cung cấp thông tin và hướng cho cộng đồng thông qua các chương trình an toàn và giáo dục về lửa.

Các cuộc hẹn được thực hiện bởi Hội đồng Thành phố.

Các cuộc họp

Chương trình nghị sự & phút

Chương trình nghị sự có sẵn trước các cuộc họp. Biên bản có sẵn sau khi phê duyệt.

Xem các chương trình nghị sự và biên bản gần đây nhất

Thành viên được bổ nhiệm

  • Địa điểm 1 - George Coffman
  • Nơi 2 - Debi Geltmeier, Thư ký
  • Vị trí 3 - Suzanne Norris, Chủ tọa
  • Vị trí 4 - Thomas Holmes
  • Đặt 5 - Betty Porter
  • Nơi 6 - David McConnell
  • Vị trí 7 - Francesca Gum, Phó chủ tịch
  • Vị trí 8 - Joe Freitas
  • Liên hệ Hội đồng - Kyle Hantz