Hội đồng Điều trần

Mục đích của Ban điều trần là nghe và xem xét các lệnh, quyết định hoặc quyết định của viên chức tòa nhà liên quan đến việc áp dụng và giải thích quy tắc. Các thành viên của Hội đồng Điều chỉnh Khu vực phục vụ trong hội đồng này và hội đồng họp khi cần thiết.

Các cuộc họp

 • Cuộc họp của Hội đồng Điều trần khi cần thiết
 • Thị sảnh - Phòng Hội đồng

Chương trình nghị sự & phút

Chương trình nghị sự có sẵn trước các cuộc họp. Biên bản có sẵn sau khi phê duyệt.

Xem các chương trình nghị sự và biên bản gần đây nhất

Thành viên được bổ nhiệm

 • Nơi 1 - Walter Grow
 • Vị trí 2 - Karl Johnson
 • Vị trí 3 - Jennifer Frank
 • Vị trí 4 - Dario Juarez
 • Vị trí 5 - Troy Dunn
 • Vị trí 6 - Stephen Tuckier
 • Nơi 7 - Ollie Anderson
 • Vị trí 8 - Allison Elliott-Roach
 • Thay thế 1 - Kris Foote
 • Thay thế 2 - Natalie Everitt
 • Thay thế 3 - Juanita Adam
 • Hội đồng liên lạc - Marian Hilliard