Ban thư viện

Hội đồng Thư viện Thành phố Haltom hỗ trợ trong việc phát triển chính sách, lập kế hoạch dài hạn, phát triển các sự kiện đặc biệt và quảng bá các dịch vụ thư viện. Các cuộc hẹn được đưa ra bởi Hội đồng thành phố.

Các cuộc họp

Chương trình nghị sự & phút

Chương trình nghị sự có sẵn trước các cuộc họp. Biên bản có sẵn sau khi phê duyệt.

Xem các chương trình nghị sự và biên bản gần đây nhất

Thành viên được bổ nhiệm

  • Nơi 1 - Bette Bronstad
  • Đặt 2 - Clare Juarez
  • Nơi 3 - Loretta DuBois
  • Địa điểm 4 - Amanda Hughes
  • Vị trí 5 - Terri Grizzelle
  • Vị trí 6 - Bonnie Richards, Thư ký
  • Nơi 7 - Donna Peterson
  • Vị trí 8 - Rexanne Grove, Chủ tọa
  • Nhân viên liên lạc - Erica Gill
  • Hội đồng liên lạc - Lin Thompson