Tùy chọn thanh toán hóa đơn nước

Thành phố Haltom cung cấp nhiều cách khác nhau để thanh toán hóa đơn nước của bạn.

Trả tiền trực tuyến

Việc thanh toán có thể được thực hiện thông qua Cổng thông tin trực tuyến.

Thanh toán qua điện thoại

Số điện thoại miễn phí phải trả qua điện thoại là 877-849-0088.

Tình cờ thấy và muốn tìm hiểu

Thứ Hai đến Thứ Sáu, từ 8:00 sáng đến 5:00 tối

Thị sảnh
5024 Broadway Ave.
Thành phố Haltom, Texas 76117

Thanh toán qua thư

Séc hoặc phiếu chuyển tiền, được thanh toán cho: Thanh toán Tiện ích Thành phố Haltom, nên được gửi đến:

Pô Box 14247
Thành phố Haltom, Texas 76117

Ngân hàng, tín dụng hoặc hối phiếu

Ngân Phiếu

Tải về Mẫu hối phiếu ngân hàng (PDF).

Thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ

Đăng ký tài khoản của bạn trong cổng thông tin, sau đó chọn "Dịch vụ bổ sung" để nhập thông tin thẻ tín dụng/thẻ ghi nợ.

Hộp thả

Chấp nhận séc hoặc phiếu chuyển tiền, được thanh toán cho Thanh toán Tiện ích Thành phố Haltom, 24 giờ một ngày. Vui lòng ghi lại số tài khoản hoặc địa chỉ của bạn trong trường ghi nhớ/văn bản.

Haltom City - Tòa thị chính
5024 Broadway Ave.
Thành phố Haltom, Texas 76117