Ban Công viên & Giải trí

Mục đích của Ban Công viên và Giải trí là thực hiện các nghiên cứu và kế hoạch dự án nhằm cải thiện và mua lại các công viên công cộng và không gian mở nhằm phát triển và mở rộng nó; đề xuất với hội đồng các chương trình giải trí cho mọi tầng lớp dân chúng; hành động và hỗ trợ các hội đồng thành phố khác trong việc xây dựng các kế hoạch phù hợp cho việc phát triển công viên thành phố và không gian mở.

Các cuộc hẹn được thực hiện bởi Hội đồng Thành phố.

Các cuộc họp

Chương trình nghị sự & phút

Chương trình nghị sự có sẵn trước các cuộc họp. Biên bản có sẵn sau khi phê duyệt.

Xem các chương trình nghị sự và biên bản gần đây nhất

Thành viên được bổ nhiệm

  • Vị trí 1 - Cheri Crum
  • Vị trí 2 - Kristy Dunn
  • Vị trí 3 - Shelley Montgomery
  • Vị trí 4 - Virginia Shelton
  • Vị trí 5 - Penny Clowers
  • Vị trí 6 - Dana Coffman, Chủ tọa
  • Vị trí 7 - Don LeMaster
  • Vị trí 8 - Cược Tandra
  • Hội đồng liên hệ - Kyle Smith