Pháp lệnh Xây dựng

24 Tháng Bảy, 2014
Pháp lệnh xây dựng thành phố Haltom đã được Hội đồng thành phố phê duyệt và được sửa đổi lần cuối vào tháng 3 28th, 2013.

Tham khảo Bộ Luật / Hạt của Thành phố Haltom City, Phần 2 của Pháp lệnh, Chương 14, Tòa nhà, Cấu trúc và Các điều kiện khác, Điều 1. Nói chung, mục 14-27 cho pháp lệnh hoàn chỉnh.

Xem và tải xuống Pháp lệnh Xây dựng O-2013-004-15 (PDF)