Pháp lệnh Đăng ký

Có thể 22, 2011
Sắc lệnh ký tên Thành phố Haltom được thông qua bởi hội đồng thành phố và do Sở Quy hoạch & Phát triển Cộng đồng Thành phố Haltom ban hành.

Xem và tải xuống Pháp lệnh Ký hiệu (PDF).