Ký Ban Kháng Cáo

Mục đích của Bảng Khiếu nại là đưa ra những khác biệt về kích thước, khoảng cách, chiều cao, khoảng lùi, vị trí và các yêu cầu khác của sắc lệnh, cả đối với các biển hiệu bên ngoài và tại chỗ.

Các cuộc họp

Ban Khiếu nại Ký hiệu họp trên cơ sở khi cần thiết.

Chương trình nghị sự & phút

Chương trình nghị sự có sẵn trước các cuộc họp. Biên bản có sẵn sau khi phê duyệt.

Xem các chương trình nghị sự và biên bản gần đây nhất

Thành viên được bổ nhiệm

 • Nơi 1 - Walter Grow
 • Vị trí 2 - Karl Johnson
 • Vị trí 3 - Jennifer Frank
 • Vị trí 4 - Dario Juarez
 • Vị trí 5 - Troy Dunn
 • Vị trí 6 - Stephen Tuckier
 • Nơi 7 - Ollie Anderson
 • Vị trí 8 - Allison Elliott-Roach
 • Thay thế 1 - Kris Foote
 • Thay thế 2 - Natalie Everitt
 • Thay thế 3 - Juanita Adam
 • Hội đồng liên lạc - Marian Hilliard