Cổng thông tin WaterSmart

Mô hình Cổng thông tin WaterSmart cung cấp cho khách hàng tiện ích Haltom City khả năng:

  • Xem lịch sử sử dụng
  • Truy cập hóa đơn của bạn
  • Khuyến nghị tiết kiệm tiền
  • Cảnh báo sử dụng và thanh toán

Phần mềm WaterSmart

Làm theo các bước sau để tải xuống và xem dữ liệu của bạn:

  • Ở đầu trang, chọn vào "Cài đặt"
  • Chọn "Tải xuống dữ liệu của bạn"
  • Chọn "Tải xuống" trong phần Dữ liệu hàng giờ
  • Điều này sẽ hiển thị 90 ngày qua dữ liệu hàng giờ ở định dạng bảng tính để bạn xem việc sử dụng nước của mình
  • Nếu bạn không thấy "0" (không) hiển thị trong những giờ không sử dụng nước, điều đó có thể cho thấy có khả năng bị rò rỉ