Ban Khu vực Tái đầu tư Tăng thuế

Ban Quản lý Khu Tái đầu tư Tăng thuế (TIRZ) sẽ đưa ra các khuyến nghị cho Hội đồng Thành phố về việc điều hành, quản lý và vận hành khu tái đầu tư được chỉ định. Ban được Hội đồng Thành phố giao mọi quyền hạn cần thiết để thực hiện bất kỳ dự án và kế hoạch tài chính nào đã được Hội đồng Thành phố phê duyệt, bao gồm quyền sử dụng các chuyên gia tư vấn và ký kết các thỏa thuận mà Hội đồng cho là cần thiết hoặc thuận tiện để thực hiện dự án và kế hoạch tài chính và quản lý, vận hành và quản lý khu vực tái đầu tư bao gồm, nhưng không giới hạn, quyền ký kết các thỏa thuận hoàn trả và các nghĩa vụ khác được bảo đảm bởi quỹ TIRZ được thiết lập trong sắc lệnh TIRZ.

Các cuộc họp

Hội đồng Khu tái đầu tư tăng thuế họp khi cần thiết.

Thành viên được bổ nhiệm

  • Vị trí 1 - Lin Thompson, Chủ tịch
  • Vị trí 2 - Kyle Smith
  • Nơi 3 - Don Cooper
  • Nơi 4 - Marian Hilliard
  • Vị trí 5 - Quy tắc Scott

Thành viên được bổ nhiệm

  • Vị trí 1 - Lin Thompson, Chủ tịch
  • Vị trí 2 - Kyle Smith
  • Nơi 3 - Don Cooper
  • Nơi 4 - Marian Hilliard
  • Vị trí 5 - Quy tắc Scott