Sửa chữa nền móng yêu cầu giấy phép xây dựng

Có hiệu lực từ ngày 17 tháng 2014 năm XNUMX, Thành phố Haltom City yêu cầu giấy phép xây dựng để sửa chữa nền móng. Lệ phí cấp phép sẽ dựa trên giá trị công việc được công bố cùng với đơn xin cấp phép thông qua đấu thầu, hợp đồng hoặc dự toán. Phải nộp kèm theo đơn xin giấy phép có đóng dấu kín của kỹ sư ban đầu và phải mô tả đầy đủ vị trí của trụ và móng. Trước khi yêu cầu kiểm tra lần cuối, báo cáo cuối cùng của kỹ sư ban đầu phải được nộp cho Thành phố để xác minh việc sửa chữa đã được thực hiện theo các thông số kỹ thuật được thiết kế.