Giấy phép diễu hành

Nếu bạn dự định tổ chức một cuộc diễu hành trong phạm vi thành phố của Thành phố Haltom, những hướng dẫn sau đây sẽ hỗ trợ bạn. Giấy phép sự kiện đặc biệt đã được chuyển đến Trang của Sở Kế hoạch và Phát triển Cộng đồng trong phần điều hướng.

Nếu bạn dự định tổ chức một cuộc diễu hành hoặc sự kiện đặc biệt trong phạm vi thành phố của Thành phố Haltom, bạn có thể cần có giấy phép. Theo liên kết thích hợp để xem hướng dẫn/đơn xin cấp phép cho từng sự kiện.

Hãy liên hệ với Sở Cảnh sát Thành phố Haltom theo số 817-222-7000 từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều nếu bạn cần hỗ trợ thêm.