Rec Center Tìm kiếm giáo viên hướng dẫn lớp học

Sở Công viên và Giải trí Thành phố Haltom đang tìm kiếm người hướng dẫn các lớp học mới có thể được cung cấp cho công dân tại Trung tâm Giải trí.

Bạn có kiến ​​thức và đam mê để dạy người khác không? Trở thành người hướng dẫn tại Trung tâm Giải trí Haltom và được trả tiền để làm những gì bạn yêu thích. Chúng tôi hiện đang chấp nhận các đề xuất về lớp học và trại cho các hoạt động dành cho thanh niên và người lớn, bao gồm các chương trình thể dục, mỹ thuật và chuyên môn. Để biết thêm thông tin, hãy liên hệ với Giám sát giải trí at 817-222-7177.

Nếu bạn đủ điều kiện để hướng dẫn một lớp học như vậy hoặc có ý tưởng của riêng bạn cho một lớp học, vui lòng tải xuống / đọc phần này Thông tin giảng viên lớp thành phố Haltom (PDF) và điền/gửi lại mẫu đính kèm. Bạn cũng có thể điền vào Mẫu đề xuất của giảng viên lớp nhưng vui lòng tải xuống và đọc bản hướng dẫn PDF trước khi đăng ký qua biểu mẫu trực tuyến.