Lịch trình tốt

Do những thay đổi trong luật tiểu bang, lịch phạt không có sẵn để tải xuống vào thời điểm này. Vui lòng liên hệ với tòa án nếu bạn muốn biết thông tin về hành vi vi phạm cụ thể của mình. Chúng tôi đang nỗ lực cập nhật và đăng lịch phạt mới sớm nhất có thể.

Số tiền phạt chỉ có giá trị khi tiền phạt được thanh toán trước ngày xuất hiện trên giấy mời. Sau ngày xuất hiện, một trát và trường hợp không có dấu hiệu vi phạm sẽ được ban hành; do đó, số tiền phạt ban đầu không còn giá trị. Bạn sẽ được yêu cầu xuất hiện vào một ngày tòa đã lên lịch nếu số tiền không chính xác được gửi qua đường bưu điện để nộp phạt. Thanh toán một phần sẽ không được chấp nhận.