Thành viên MedStar Saver

Thành viên Medstar Saver có sẵn cho bất kỳ ai sống hoặc làm việc trong Khu dịch vụ MedStar. Với $69/năm (có bảo hiểm), toàn bộ hộ gia đình của bạn sẽ được cung cấp không giới hạnĐồ họa thành viên MedStar Saver vận chuyển khẩn cấp trong cả năm bạn là thành viên tích cực. Tư cách thành viên bao gồm bất kỳ ai thường trú trong hộ gia đình của bạn và những người được đưa vào đơn đăng ký hàng năm của bạn. Mức phí hàng năm cho những người không có bảo hiểm là $110.

Thông tin thêm, cùng với đơn đăng ký, có thể được tìm thấy trên trang web của họ, liên kết tại đây.