Công suất khách sạn & Cho thuê ngắn hạn

Thuế Khách sạn Thành phố (HOT) và Thuế Cho thuê Ngắn hạn được trả bởi khách sạn và những người cho thuê ngắn hạn đối với chỗ ở và các dịch vụ liên quan dưới 30 ngày liên tục. Chủ sở hữu/người điều hành chịu trách nhiệm thu thuế từ người cư ngụ. Một liên kết đến Cổng thông tin HOT/Cho thuê Ngắn hạn trực tuyến và Đơn xin Giấy phép Cho thuê Ngắn hạn được liên kết ở cuối trang này.

Ai phải trả Thuế chiếm dụng khách sạn & Thuế cho thuê ngắn hạn?
Người thuê phòng trong khách sạn hoặc phòng cho thuê ngắn hạn nằm trong Thành phố Haltom phải nộp thuế. Người điều hành khách sạn, bao gồm nhưng không giới hạn đối với chủ sở hữu, chủ sở hữu, người thuê hoặc bất kỳ người nào khác điều hành khách sạn hoặc tài sản cho thuê đó, phải thu thuế từ người cư ngụ và nộp thuế cho Thành phố.

Ngoài việc nộp thuế HOT, những người cho thuê ngắn hạn phải đăng ký với thành phố để được cấp giấy phép và hoạt động hợp pháp.

Thuế suất phòng khách sạn là gì?
Thành phố Haltom áp dụng Thuế chiếm dụng khách sạn là 7 phần trăm. Thuế phải được trả đối với quyền sử dụng hoặc quyền sử dụng (các) phòng trong khách sạn hoặc tài sản cho thuê ngắn hạn.

Ai được miễn thuế?

  • Thường trú nhân – Người ở hoặc có quyền ở bất kỳ phòng nào trong khách sạn ít nhất 30 ngày liên tục.
  • Hoa Kỳ – Một người điều hành hoạt động kinh doanh của Chính phủ Liên bang khi tiền thuê phòng và thuế được chính phủ Hoa Kỳ trực tiếp thanh toán.
  • Bang Texas – Một người điều hành hoạt động kinh doanh của Chính phủ Bang Texas khi tiền thuê phòng và thuế được Bang trực tiếp thanh toán. Sự miễn trừ này áp dụng cho các trường công lập Texas và các phân khu chính trị của Tiểu bang.
  • Cho thuê ngắn hạn không được cung cấp bất kỳ miễn trừ tại thời điểm này. Nếu bạn có thắc mắc, vui lòng gọi cho Phòng Phát triển Cộng đồng & Quy hoạch Thành phố Haltom theo số 817-222-7730.

Các tổ chức phi lợi nhuận và tổ chức từ thiện có được miễn Thuế Khách sạn không?
Không. Chỉ những người được liệt kê ở trên mới được miễn Thuế Khách sạn. Các tổ chức phi lợi nhuận được miễn thuế bán hàng nhưng không được miễn Thuế chiếm dụng khách sạn.

Khi nào phải nộp thuế?
Thuế phải nộp vào ngày dương lịch cuối cùng của tháng sau ngày thu. Hình phạt sẽ tích lũy sau đó.

Bao lâu thì tôi nộp tờ khai?
Khách sạn phải khai thuế và thanh toán hàng tháng. Việc khai thuế là bắt buộc bất kể khách sạn hoặc tài sản cho thuê có kiếm được doanh thu trong kỳ hay không.

Thuế chiếm dụng khách sạn & Thuế cho thuê ngắn hạn có khác với thuế bán hàng không?
Đúng. Thuế bán hàng được Cơ quan kiểm soát Texas thu dựa trên các đạo luật của Tiểu bang. Kiểm toán viên Texas thu thuế bán hàng thay mặt cho Tiểu bang, Thành phố và Quận.

Thuế chiếm dụng khách sạn và Thuế cho thuê ngắn hạn được Thành phố Haltom thu đối với các doanh nghiệp trong phạm vi Thành phố, dựa trên các sắc lệnh của Thành phố Haltom.

Hợp Đồng Thành Phố Với Các Công Ty HdL
Thành phố Haltom gần đây đã ký hợp đồng với các Công ty HdL, có trụ sở tại Fresno, CA, để cung cấp hỗ trợ cho các dịch vụ cho thuê ngắn hạn của Thành phố đối với tất cả các vấn đề liên quan đến Thuế Lưu trú Khách sạn, bao gồm giấy phép thuế khách sạn, nộp tờ khai, thanh toán thuế và hỗ trợ chung. Giấy phép chỉ áp dụng cho thuê ngắn hạn.

Làm cách nào để nộp và nộp thuế trực tuyến?
Bạn sẽ cần số tài khoản và mã PIN để nộp và nộp thuế trực tuyến. Vui lòng liên hệ với Trung tâm hỗ trợ HOT theo số 817-210-6571 hoặc gửi email HaltomCityTxHOT@hdlgov.com để lấy thông tin đăng nhập của bạn. Bạn có thể nộp tờ khai Thuế chiếm dụng khách sạn và nộp thuế trực tuyến.

Làm cách nào tôi có thể nộp và thanh toán Thuế chiếm dụng khách sạn?

  • Bằng thư: thực hiện thanh toán séc cho Thành phố Haltom City và gửi thư đến Thành phố Haltom City, Trung tâm hỗ trợ HOT, 8839 North Cedar Avenue #212, Fresno, CA 93720.
  • Trực tuyến (bạn sẽ cần số tài khoản và số PIN mới): Cổng thông tin về Thuế chiếm dụng khách sạn & Cho thuê ngắn hạn
  • Qua điện thoại: gọi 817-210-6571 để nộp và thanh toán qua điện thoại.

Tôi liên hệ với ai khi có thắc mắc?
Đối với các câu hỏi về tài khoản thuế HOT, khai thuế hoặc thanh toán số dư, vui lòng gọi 817-210-6571 hoặc gửi email HaltomCityTXHOT@hdlgov.com. Nếu có thắc mắc về giấy phép kinh doanh, giấy phép và các yêu cầu khác của thành phố, vui lòng liên hệ với Thành phố bằng cách gọi 817-222-7730 hoặc gửi email đến STRpermits@haltomcitytx.com.