Trung tâm chương trình nghị sự

Xem chương trình nghị sự và biên bản hiện tại cho tất cả các hội đồng và hoa hồng. Adobe Reader có thể được yêu cầu xem một số tài liệu. Tải xuống Adobe Acrobat

Hội đồng thành phố

Lịch trình sự kiện Phút Tải về

tháng mười một 27, 2023

Hội đồng Thành phố - Chương trình họp thường kỳ (PDF)

tháng mười một 13, 2023

Hội đồng Thành phố - Chương trình họp thường kỳ (PDF)

Phút

Tháng Mười 23, 2023

Hội đồng Thành phố - Chương trình họp thường kỳ (PDF)

Phút

Tháng Chín 25, 2023

Hội đồng Thành phố - Chương trình họp thường kỳ (PDF)

Phút

Tháng Chín 11, 2023

Hội đồng Thành phố - Chương trình họp thường kỳ (PDF)

Phút

Tháng Tám 28, 2023

Hội đồng Thành phố - Chương trình họp thường kỳ (PDF)

Phút

Tháng Tám 21, 2023

Hội đồng Thành phố - Chương trình họp đặc biệt ( PDF)

Phút

Tháng Tám 14, 2023

Hội đồng Thành phố - Chương trình họp thường kỳ (PDF)

Phút

Tháng Tám 7, 2023

Hội đồng Thành phố - Chương trình họp đặc biệt ( PDF)

Phút

Tháng Bảy 24, 2023

Hội đồng Thành phố - Chương trình họp thường kỳ (PDF)

Phút

Tháng Bảy 10, 2023

Hội đồng Thành phố - Chương trình họp thường kỳ (PDF)

Tháng Bảy 6, 2023

Hội đồng Thành phố - Chương trình họp Hội thảo Ngân sách (PDF)

Tháng Sáu 26, 2023

Hội đồng Thành phố - Chương trình họp thường kỳ (PDF)

Phút

Tháng Sáu 20, 2023

Hội đồng Thành phố - Chương trình họp Hội thảo Ngân sách (PDF)

Tháng Sáu 12, 2023

Hội đồng Thành phố - Chương trình họp thường kỳ (PDF)

Phút

có thể 22, 2023

Hội đồng Thành phố - Chương trình họp thường kỳ (PDF)

Phút

có thể 16, 2023

Hội đồng Thành phố - Chương trình họp đặc biệt ( PDF)

Phút

có thể 15, 2023

Hội đồng Thành phố - Chương trình Hội thảo về Ngân sách (PDF)

Phút

có thể 8, 2023

Hội đồng Thành phố - Chương trình họp thường kỳ (PDF)

Phút

Tháng Tư 24, 2023

Hội đồng Thành phố - Chương trình họp thường kỳ (PDF)

Phút

Tháng Tư 10, 2023

Hội đồng Thành phố - Chương trình họp thường kỳ (PDF)

Phút

Mar 27, 2023

Hội đồng Thành phố - Chương trình họp thường kỳ (PDF)

Phút

Mar 13, 2023

Hội đồng Thành phố - Chương trình họp thường kỳ (PDF)

Phút

Tháng Hai 27, 2023

Hội đồng Thành phố - Chương trình họp thường kỳ (PDF)

Phút

Tháng Hai 13, 2023

Hội đồng Thành phố - Chương trình họp thường kỳ (PDF)

Phút

Tháng 23, 2023

Hội đồng Thành phố - Chương trình họp thường kỳ (PDF)

Phút

Tháng 9, 2023

Hội đồng Thành phố - Chương trình họp thường kỳ (PDF)

Phút