Xem tất cả các cơ sở

Thị sảnh

Tính năng

  1. Internet
  2. Nhà vệ sinh

Các dịch vụ và phòng ban trong Tòa thị chính bao gồm Thanh toán Tiện ích, Tòa án Thành phố, Kế hoạch & Phát triển Cộng đồng, Thực thi Bộ luật, Thư ký Thành phố, Tài chính, Nhân sự và Văn phòng Giám đốc Thành phố.