CITY OF HALTOM CITY  5024 Broadway Ave. Haltom City, Texas 76117 817-222-7700

Hội đồng, Ủy ban & Ủy ban Thành phố Haltom

Ủy ban Tư vấn Động vật

Mục đích của ủy ban này là hỗ trợ thành phố tuân thủ các yêu cầu của VTCA, Bộ luật An toàn và Sức khỏe ch. 823, quy định hoạt động của các nhà bảo vệ động vật của chính quyền địa phương.

Đối với chương trình / phút trước tháng Giêng, 2021 vui lòng điền vào và gửi yêu cầu hồ sơ mở.

Truyền thuyết & Biên bản năm 2021
Tháng Tám 2, 2021
17 Tháng Năm, 2021
Thành viên được bổ nhiệm
  • Bác sĩ thú y - William Anderson, DVM
  • Tổ chức phúc lợi động vật - Lena Sands
  • Thành viên Công dân - Bob Watkins, Charperson
  • Thành viên công dân - Peggy Brown-Aguilar
  • Hoạt động hàng ngày - Kevin Cleveland
  • Quan chức thành phố - Susan Soule
  • Thay thế - Patty Lattin
  • 5024 Broadway Ave.
  • Thành phố Haltom, Texas 76117
  • 817-222-7700