CITY OF HALTOM CITY  5024 Broadway Ave. Haltom City, Texas 76117 817-222-7700

Hội đồng, Ủy ban & Ủy ban Thành phố Haltom

Ủy ban Tư vấn Động vật

Mục đích của ủy ban này là hỗ trợ thành phố tuân thủ các yêu cầu của VTCA, Bộ luật An toàn và Sức khỏe ch. 823, quy định hoạt động của các nhà bảo vệ động vật của chính quyền địa phương.

Truyền thuyết & Biên bản năm 2022
Tháng Sáu 6, 2022
10, Tháng 2022, XNUMX
Tháng Một 13, 2022
Liên doanh Mtg w / Hội đồng thành phố
Thành viên được bổ nhiệm
  • Bác sĩ thú y - William Anderson, DVM
  • Tổ chức phúc lợi động vật - Lena Sands, Thư ký
  • Thành viên công dân - Bob Watkins, Char
  • Thành viên Công dân - Peggy Brown-Aguilar, Phó Chủ tịch
  • Hoạt động hàng ngày - Jose Morales
  • Quan chức thành phố - Eric Morris, Liên hệ hội đồng
  • Người thay thế - Dario Juarez
  • 5024 Broadway Ave.
  • Thành phố Haltom, Texas 76117
  • 817-222-7700