Hội đồng, Ủy ban & Ủy ban Thành phố Haltom

Ủy ban Tư vấn Động vật

Mục đích của ủy ban này là hỗ trợ thành phố tuân thủ các yêu cầu của VTCA, Bộ luật An toàn và Sức khỏe ch. 823, quy định hoạt động của các nhà bảo vệ động vật của chính quyền địa phương.

Truyền thuyết & Biên bản năm 2022
Tháng Một 13, 2022
Liên doanh Mtg w / Hội đồng thành phố
Thành viên được bổ nhiệm
  • Bác sĩ thú y - William Anderson, DVM
  • Tổ chức phúc lợi động vật - Lena Sands, Thư ký
  • Thành viên công dân - Bob Watkins, Char
  • Thành viên Công dân - Peggy Brown-Aguilar, Phó Chủ tịch
  • Hoạt động hàng ngày - Josh Howard
  • Quan chức thành phố - Susan Soule, Liên hệ hội đồng
  • Thay thế - Patty Lattin
  • 5024 Broadway Ave.
  • Thành phố Haltom, Texas 76117
  • 817-222-7700