CITY OF HALTOM CITY  5024 Broadway Ave. Haltom City, Texas 76117 817-222-7700

Hội đồng, Ủy ban & Ủy ban Thành phố Haltom

Ủy ban trái phiếu

Hội đồng Thành phố đã chỉ định một Ủy ban Trái phiếu, với mục đích là giáo dục và thông báo cho cư dân về Cuộc Bầu cử Đặc biệt: Đề xuất Trái phiếu A - Xây dựng Trung tâm Thực thi Pháp luật. Ủy ban không ủng hộ việc bỏ phiếu ủng hộ hoặc phản đối Dự luật.

Truyền thuyết & Biên bản năm 2021

8 Tháng Tư, 2021
25 Tháng Ba, 2021
16 Tháng Ba, 2021
11 Tháng Ba, 2021
Thành viên được bổ nhiệm
Vị trí 1 - Suzanne Norris
Vị trí 2 - Warren McCain
Nơi 3 - Don Cooper
Vị trí 4 - Darlene Hooks
Vị trí 5 - Dario Juarez
Vị trí 6 - Allison Roach
  • 5024 Broadway Ave.
  • Thành phố Haltom, Texas 76117
  • 817-222-7700