CITY OF HALTOM CITY  5024 Đại lộ Broadway. Thành phố Haltom, Texas 76117 817-222-7700

Thành phố Haltom

Hội đồng, Ủy ban & Ủy ban

Ủy ban Hiến chương Hiến chương

Ủy ban Hiến chương Hiến chương

Ủy ban Rà soát Điều lệ đã được tạo ra để xem xét các phần của Hiến chương Thành phố và báo cáo với các khuyến nghị của Hội đồng Thành phố về các sửa đổi, nếu có. Ủy ban bao gồm chín thành viên, một thành viên được bổ nhiệm bởi mỗi Ủy viên Hội đồng và Thị trưởng, và một thành viên do Hội đồng bỏ phiếu. Thành viên phải là cư dân của thành phố cho 12 tháng liên tiếp trước cuộc hẹn của họ và được cử tri đăng ký.

Truyền thuyết & Biên bản năm 2021
Tháng Mười Hai 20, 2021

Hủy

Tháng Mười Hai 9, 2021
Tháng Mười Hai 2, 2021
Tháng Mười Một 11, 2021
Tháng Mười Một 4, 2021
21 Tháng Mười
Thành viên được bổ nhiệm
 • Nơi 1 - Walter Grow
 • Vị trí 2 - Eric Morris
 • Đặt 3 - Kyle Hantz
 • Đặt 4 - Bob Watkins
 • Vị trí 5 - Don LeMaster
 • Vị trí 6 - Dario Juarez
 • Vị trí 7 - Lisa Mais
 • Vị trí 8 - Suzanne Norris
 • Vị trí 9 - Britt Ford
 • Hội đồng liên hệ - Kyle Smith
 • 5024 Broadway Ave.
 • Thành phố Haltom, Texas 76117
 • 817-222-7700