CITY OF HALTOM CITY  5024 Đại lộ Broadway. Thành phố Haltom, Texas 76117 817-222-7700

Thành phố Haltom

Hội đồng, Ủy ban & Ủy ban

Ủy ban Dịch vụ Dân sự

Ủy ban Dịch vụ Dân sự

Ủy ban Dịch vụ Dân sự phục vụ như một hội đồng kháng cáo cho các nhân viên tuyên thệ bị đình chỉ hoặc bị xúc phạm, hoạt động theo thẩm quyền của Điều XI của Điều lệ Thành phố. Năm thành viên và hai người thay thế phục vụ nhiệm kỳ hai năm và gặp nhau trên cơ sở cần thiết.

Truyền thuyết & Biên bản năm 2022
Tháng Tám 19, 2022
Thành viên được bổ nhiệm

 • Đặt 1 - Kay Roemmich
 • Vị trí 2 - Jonathan D. Thomas, Phó chủ tịch
 • Vị trí 3 - Dario Juarez
 • Địa điểm 4 - Elizabeth Dunbar
 • Vị trí 5 - Lisa Mais
 • Thay thế - Aaron Betts
 • Người thay thế - Lauryn E. Plumbley
 • Giám đốc Dịch vụ Dân sự - Dan Dennis
 • 5024 Broadway Ave.
 • Thành phố Haltom, Texas 76117
 • 817-222-7700