CITY OF HALTOM CITY  5024 Broadway Ave. Haltom City, Texas 76117 817-222-7700

Tỷ lệ từ chối Thương mại

Tỷ lệ rác thải thương mại được xác lập bằng hợp đồng với nhà thu gom rác thải của thành phố, Waste Connections.

Để có danh sách tỷ lệ rác thải thương mại liên hệ Kết nối chất thải, nhà thầu thu gom rác / tái chế của thành phố. Số của họ là 817 222-2221.

Thanh toán Tiện ích
Thị sảnh
5024 Broadway Ave.
Thành phố Haltom, TX 76117
Thứ hai thứ sáu
8: 00 sáng - 5: 00 chiều
24 giờ Dịch vụ thanh toán tự động
877-849-0088
Thanh toán Tiện ích
817-222-7717
Kết nối chất thải Thùng rác & Tái chế
817-222-2221
  • 5024 Broadway Ave.
  • Thành phố Haltom, Texas 76117
  • 817-222-7700