CITY OF HALTOM CITY  5024 Đại lộ Broadway. Thành phố Haltom, Texas 76117 817-222-7700

Thành phố Haltom Nhân khẩu học

Tệp PDF được liên kết ở trên chứa thông tin nhân khẩu học của Thành phố Haltom năm 2014.

Nhân khẩu học Thành phố Haltom 2014:
PDF File
  • 5024 Broadway Ave.
  • Thành phố Haltom, Texas 76117
  • 817-222-7700