CITY OF HALTOM CITY  5024 Broadway Ave. Haltom City, Texas 76117 817-222-7700

Haltom Thành phố

SỞ TÀI CHÍNH


Vụ Tài chính có trách nhiệm chung về quản lý tài chính hiệu quả và thận trọng của thành phố Haltom. Trách nhiệm này được thực hiện thông qua sự giám sát trực tiếp của Phòng Kế toán và Mua.

Sở Tài Chính
Thị sảnh
5024 Broadway Ave.
Thành phố Haltom, TX 76117
Thứ hai thứ sáu
8: 00 sáng - 5: 00 chiều
Các khoản phải trả
817-222-7701
Những tài khoản có thể nhận được
817-222-7705

Gửi email cho nhân viên

Muộn nhất

Báo cáo tài chính toàn diện hàng năm của 2020

Báo cáo Tài chính Thường niên Toàn diện của Thành phố Haltom 2020 (CAFR) có sẵn để tải xuống ở định dạng PDF bên dưới. Đó là als ...

Ngân sách đề xuất cho năm 2022

Ngân sách Thành phố Haltom được Đề xuất cho năm tài chính 2022 có sẵn để xem và tải xuống. Ngân sách đã được thông qua bởi hội đồng thành phố tại ...
  • 5024 Broadway Ave.
  • Thành phố Haltom, Texas 76117
  • 817-222-7700