CITY OF HALTOM CITY  5024 Broadway Ave. Haltom City, Texas 76117 817-222-7700
TOÀ ​​THỊ CHÍNH
5024 Broadway Ave.
Thành phố Haltom, TX 76117
THỨ HAI THỨ SÁU
8: 00 sáng - 5: 00 chiều
Các khoản phải trả
817-222-7701
Những tài khoản có thể nhận được
817-222-7705

Gửi email cho nhân viên

Vụ Tài chính có trách nhiệm chung về quản lý tài chính hiệu quả và thận trọng của thành phố Haltom. Trách nhiệm này được thực hiện thông qua sự giám sát trực tiếp của Phòng Kế toán và Mua.

Muộn nhất

Sổ ngân sách FY2021

Sách Ngân sách Hàng năm của Thành phố Haltom FY2021 hiện có sẵn để tải xuống và xem. Ngân sách FY2021 đã được thông qua bởi C ...

Báo cáo tài chính toàn diện hàng năm của 2020

Báo cáo Tài chính Thường niên Toàn diện của Thành phố Haltom 2020 (CAFR) có sẵn để tải xuống ở định dạng PDF bên dưới. Đó là als ...
Phổ biến
  • 5024 Broadway Ave.
  • Thành phố Haltom, Texas 76117
  • 817-222-7700