CITY OF HALTOM CITY  5024 Broadway Ave. Haltom City, Texas 76117 817-222-7700

Báo cáo tài chính toàn diện hàng năm của 2020

Báo cáo Tài chính Thường niên Toàn diện của Thành phố Haltom 2020 (CAFR) có sẵn để tải xuống ở định dạng PDF bên dưới. Nó cũng được nhúng bên dưới để xem.

liên kết bên ngoài
Những bài viết liên quan
thẻ bài viết
  • 5024 Broadway Ave.
  • Thành phố Haltom, Texas 76117
  • 817-222-7700