CITY OF HALTOM CITY  5024 Broadway Ave. Haltom City, Texas 76117 817-222-7700

Thông báo về Giấy phép Đăng ký Tạm thời

Có hiệu lực từ ngày 9 tháng 2020 năm XNUMX Các dấu hiệu tạm thời lại một lần nữa KHÔNG cần phải có giấy phép. Điều này sẽ vẫn có hiệu lực cho đến khi có thông báo mới.

liên kết bên ngoài
Những bài viết liên quan
thẻ bài viết
  • 5024 Broadway Ave.
  • Thành phố Haltom, Texas 76117
  • 817-222-7700